Mary Jane Lamond
Home
Biography
Discography
Merchandise

CDs
Official Site
MapleMusic Newsletter
  
Sign up to keep informed of MapleMusic happenings


Seinn Artist: Mary Jane Lamond & Wendy MacIsaac
Title: Seinn
Year: 2012
$14.99 CDN 
(approx. USD $10.54)
(approx. EURO 9.71 €)

Now Accepting PayPal
Title Length Sample  
1 Yellow Coat -- No  
2 Air a Ghille Tha Mo Rn (It Is The Lad That I Love) -- No  
3 ran an t-Saighdeir (The Soldiers Song) -- No  
4 Keeping Up With Calum -- No  
5 Rinn Mi Crr is Naoi Mle (I Travelled More Than Nine Miles) -- No  
6 Angus Blaise -- No  
7 Hoireann Rathill i -- No  
8 Seudan a Chuain (Jewels Of The Ocean) -- No  
9 ran a Mhirlich (The Thiefs Song) -- No  
10 Boise Monsters -- No  
11 Tladh Na Beinne Guirme (The Blue Mountains Lullaby) -- No  
12 If You Were Mine -- No  


Stras Artist: Mary Jane Lamond
Title: Stras
Year: 2005
$14.99 CDN 
(approx. USD $10.54)
(approx. EURO 9.71 €)

Now Accepting PayPal
Title Length Sample  
1 Miri Bhn Dhail an Eas (Fair Mary of Dalness) -- No  
2 Oran Luaidh (A milling song from Lauchie Dan N. MacLellan) -- No  
3 O Nighean Donn nan Gobhar (O Brown Haired Maiden of the Goats) -- No  
4 Mo Nighean Donn as Bidhche (Most Beautiful Brown-haired Maiden) -- No  
5 Blr Inbhir Lochaidh (The Battle of Inverlochy) -- No  
6 Gur e mo rn an Dmhnallach (It is My Love the MacDonald Man) -- No  
7 Bl na h-Aibhne Deas (Ball at Southwest Margaree) -- No  
8 Cumha Aoghnuis (Lament for Angus) -- No  
9 An Gidheal am Measg nan Gall(A Gael among the Lowlanders) -- No  
10 Cailleach Liath Ratharsaigh (The Gray Haired Old Lady from Raasay) -- No  
11 Tha Mo Breacan-sa Fon Dle (My Plaid is under the rain) -- No  


Gaelic Songs of Cape Breton (Orain Ghaidhlig) Artist: Mary Jane Lamond
Title: Gaelic Songs of Cape Breton (Orain Ghaidhlig)
Year: 2000
$14.99 CDN 
(approx. USD $10.54)
(approx. EURO 9.71 €)
Currently not available.

Now Accepting PayPal
Title Length Sample  
1 Dhfhalbh Mo Nighean Chruinn, Donn -- No  
2 An Cluinn Thu Leannain? -- No  
3 A Mhnathan A Ghlinne Seo -- No  
4 Illean Aigh -- No  
5 Cead Deireannach Nam Beann -- No  
6 A Fhleasgaich Vasail -- No  
7 Puirt Eos Peadair (Joe Peters Tunes) -- No  
8 Ho ro Mo Chuid Chuideacho Thu -- No  
9 Gun Chrodh Gun Aighean -- No  
10 Oran a Phiognaig -- No  
11 Am Braighe -- No  
12 Nighean Dubh, Nighean Donn -- No  


Ln Dil Artist: Mary Jane Lamond
Title: Ln Dil
Year: 1999
$14.99 CDN 
(approx. USD $10.54)
(approx. EURO 9.71 €)

Now Accepting PayPal
Title Length Sample  
1 A Mhiri Bhidheach -- No  
2 Fill ll Ro -- No  
3 Mo Mhaili Bheag g -- No  
4 An Nochd Is Trom Tha Mo Cheum -- No  
5 Cha Tig Mr Mo Bhean Dhachaidh -- No  
6 Mo Ghille Mr Foghaineach -- No  
7 A Mhrags na Horo Gheallaidh -- No  
8 Nach Till Thu Dhmhnaill? -- No  
9 Seallaibh Curraigh Eghainn -- No  
10 Crodh air a Bhruaich -- No  
11 Ill ill illeans -- No  


Suas e! Artist: Mary Jane Lamond
Title: Suas e!
Year: 1997
$14.99 CDN 
(approx. USD $10.54)
(approx. EURO 9.71 €)

Now Accepting PayPal
Title Length Sample  
1 Oran Snomh (Spinning Song) -- No  
2 Seinn O -- No  
3 Dmhnall Mac ic -- No  
4 E Hor -- No  
5 Hi r him b -- No  
6 Bg ALochain -- No  
7 Horo Mo Nighean Donn Bhidheach nan -- No  
8 Gormshuil Meallach (A Love Song) -- No  
9 I ra hi (Margarets Song) -- No  
10 Horo Ghoid Thu Nighean (Stepping Song) -- No  
11 Tha Mo Rn air aGhille (I Love the Lad) -- No  
12 Oran do Ghille a Chaidh a Bhthadh (On the Drowning of a Young Man) -- No